10.000 θέσεις εργασίας στον τουρισμό, αιτήσεις sete-voucher.gr.


10000 θέσεις εργασίας στον τουρισμό μπορουν να διεκδικήσουν άνεργοι εως 29 ετών υποβάλοντας αίτηση στην ιστοσελίδα sete-voucher.gr. 
Οι ενδιαφερόμενοι για τις 10000 θέσεις εργασίας στον τουρισμό μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ήδη από σήμερα στην ηλεκτρονική πύλη www.Sete-voucher.gr , συμπληρώνοντας τη φόρμα «αίτηση συμμετοχής». Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 10000 θέσεις εργασίας στον τουρισμό λήγει στις 27 Μαΐου. Θα υπάρχει διαδικασία μοριοδότησης των αιτούντων με βάση τις σπουδές τους, την ηλικία τους, την οικογενειακή τους κατάσταση, το εισόδημά τους, όταν εργάζονταν, και το χρονικό διάστημα που είναι χωρίς δουλειά. Η επιλογή θα γίνει με βάση τα μόρια που θα συγκεντρώσει ο κάθε υποψήφιος.

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν εργαζομένους από το πρόγραμμα για τις 10000 θέσεις εργασίας στον τουρισμό ,είναι ξενοδοχειακές, τουριστικών καταλυμάτων, συνεδριακού - εκθεσιακού τουρισμού και δραστηριοποίησης στην εστίαση. Επίσης μπορούν να συμμετάσχουν τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρίες μεταφορών, ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρινών και επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών.

Ακολουθεί ολο το πρόγραμμα για τις 10000 θέσεις εργασίας στον τουρισμό 

Ο ΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως συνδικαιούχοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνουν την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους του Τουριστικού τομέα ηλικίας έως 29 ετών» 
Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Ενδεικτικά δε αναφέρονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, επιχειρήσεις δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες εστίασης, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρινών, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:
 Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
 Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
 Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης και τους Συνδικαιούχους πριν και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης (θεωρητικής και πρακτικής), που αφορούν ενδεικτικά:
Από πλευράς συνδικαιούχων: α) υπηρεσίες αναφορικά με τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) υπηρεσίες εποπτείας και συντονισμού των εποπτών πρακτικής
Από πλευράς παρόχων κατάρτισης: α) Υπηρεσίες για την κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και β) επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής
Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.
Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας.
Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).
Το φυσικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/10/2014.
Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 10000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων:
2.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ
8.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό 39.000.000€ εκ των οποίων το ποσό των 19.871.682€ θα διατεθεί στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, το ποσό των 17.085.965€ θα διατεθεί στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και το ποσό των 2.042.353€ θα διατεθεί στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.

0 σχόλια:

Copyright © 2013 Sto Monitor.